Turpmāk jūs atradīsiet informāciju par to, kā Genorama LLC (turpmāk tekstā – Genorama) apstrādā un aizsargā jūsu personas datus:

1. Personas datu vākšana, datu pārziņa un datu apstrādātāja definēšana

Genorama ir pasaulē pazīstams ģenētisko testu uzņēmums, kas sniedz dažādus ģenētisko testu un mikrobioma analīzes pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi) un nodarbojas ar šādu testu izstrādi. Lai sniegtu jums Pakalpojumus, Genorama jāapstrādā jūsu personas dati, tostarp jūsu veselības un biometriskie dati.

Genorama savāktie un apstrādātie dati var ietvert jūsu vārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, valstspiederību, tālruņa numuru, e-pasta adresi, mājas adresi, bankas konta rekvizītus un citus datus, kas nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai, kā arī datus, kas attiecas uz jūsu veselību, gēniem un mikrobiomu (turpmāk tekstā – Dati). Genorama vāc un saņem datus no jums, kad jūs veicat Pakalpojumu pasūtījumu. Attiecībā uz no jums saņemtajiem Datiem Genorama ir datu pārzinis datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē.

Ja Pakalpojumus pasūta medicīnas iestāde vai kāds izplatītājs, tad jūsu datus apkopo un Genorama nodod jūsu ārsts, cits veselības aprūpes speciālists vai šāda izplatītāja darbinieks. Šādā gadījumā Genorama tiek uzskatīta par datu apstrādātāju, bet šāda medicīnas iestāde vai izplatītājs – par datu pārzini datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē.

Ja piederat Genorama partnera organizācijai (medicīnas iestādei vai Pakalpojumu izplatītājam u.c.), Genorama vēlas apstrādāt jūsu datus (galvenokārt jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un datus, kas saistīti ar jūsu amatu un organizāciju/ darba devēju), lai nosūtītu jums mārketinga materiālus un piedāvājumus, informētu jūs par izmaiņām un jaunumiem mūsu Pakalpojumu klāstā un testēšanas jomā, kas jūs varētu interesēt.

2. Datu apstrādes principi

Genorama apstrādā Datus saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības principiem, piemēram, likumības, godīguma, pārredzamības, mērķa ierobežojuma, datu minimizēšanas u.c. principiem, kā arī piemērojamo tiesību aktu prasībām. Genorama uzskata, ka jūsu intereses, tiesības un brīvības ir prioritātes, apstrādājot Datus.

3. Datu apstrādes pamats un apjoms

Genorama kā datu pārzinis apstrādā jūsu Datus galvenokārt, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu par Pakalpojumu sniegšanu. Genorama apstrādā jūsu Datus tikai tādā apjomā, kas nepieciešams šādu mērķu sasniegšanai.

Datu apstrāde var būt nepieciešama arī, lai izpildītu Genorama pienākumus, kas izriet no tiesību aktiem (piemēram, saistībā ar informācijas sniegšanu Igaunijas elektroniskajai veselības sistēmai, grāmatvedību utt.).

Dažos gadījumos Genorama var vēlēties izmantot jūsu Datus, lai veiktu pētījumus vai veidotu statistiku. Pirmajā gadījumā Genorama (vai jūsu ārsts, vai izplatītāja darbinieks) informēs jūs par šādu iespēju un lūgs jūsu piekrišanu piedalīties pētījumā, veicot Pakalpojumu pasūtījumu. Genorama apstrādā jūsu Datus statistikas nolūkos, pamatojoties uz Genorama likumīgajām interesēm, kas nozīmē līdzsvaru starp Genorama interesēm un jūsu tiesībām. Genorama nevar nodrošināt jums labākos Pakalpojumus un Pakalpojumu attīstību, neveicot statistiku un tirgus analīzi. Tomēr šādas Datu apstrādes ietekme uz jūsu tiesībām ir minimāla, jo šādas apstrādes rezultāti ir personalizēti.

Ja jūs piederat Genorama partnera organizācijai (medicīnas iestādei vai Pakalpojumu izplatītājam), Genorama apstrādā jūsu Datus, lai nosūtītu jums mārketinga informāciju, tikai tad, ja esat iepriekš devis Genorama piekrišanu. Jūsu piekrišanas sniegšana ir brīva un neatkarīga no pakalpojumiem, ko Genorama sniedz jums vai jūsu organizācijai. Turklāt jūs vienmēr varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu Genorama vai noklikšķinot uz e-pasta beigās norādītās saites.

Ja Pakalpojumus pasūta medicīnas iestāde vai izplatītājs, tad Genorama apstrādā jūsu datus kā datu apstrādātājs ar šādu medicīnas iestādi vai izplatītāju (t.i., datu pārzini) noslēgtā līguma vārdā un uz tā pamata. Šādā gadījumā jūsu Datu apstrādes pamatojumu, apjomu un nosacījumus nosaka attiecīgā medicīnas iestāde vai Pakalpojumu izplatītājs.

4. Datu nodošana un datu apstrādātāji

Ja jūs vai persona, kas jums pasūtījusi Pakalpojumus, atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, tad Genorama apstrādā jūsu Datus galvenokārt Eiropas Ekonomikas zonā un nenodod datus trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Ja Genorama to dara, tad tā garantē, ka Dati tiks pārsūtīti tikai tādai trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, kas atbilst tādām pašām datu aizsardzības prasībām, kuras būtībā ir līdzvērtīgas Eiropas Ekonomikas zonā piemērojamajam aizsardzības līmenim.

Ja jūs vai persona, kas jums pasūtījusi Pakalpojumus, atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, Genorama apstrādā un nodod jūsu datus arī trešajām valstīm. Šādā gadījumā jūsu pakalpojumu sniedzējs garantē, ka jūsu Dati tiek aizsargāti un apstrādāti saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodaties jūs vai jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Genorama saglabā jūsu Datu konfidencialitāti un neizpauž tos trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai, ja esat devis Genorama skaidru piekrišanu vai ja pastāv kāds cits juridisks pamats izpaušanai (piemēram, no likuma izrietošs pamats). Genorama izmanto mūsdienīgus drošības pasākumus, lai nodrošinātu drošu un atbilstošu datu nodošanu. Pēc jūsu pieprasījuma un, ja tas ir tehniski iespējams (t. i., galvenokārt, ja jums ir Igaunijas ID karte), Genorama izmanto šifrēšanu, lai nosūtītu Pakalpojumu sniegšanas laikā veikto testu atbildes.

Dažos gadījumos Datu apstrādei ir nepieciešams izmantot trešās personas – šīs personas tiek sauktas par apstrādātājiem. Apstrādātāji apstrādā Datus Genorama vārdā tikai tad, ja tas ir nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem, un tikai ar nosacījumu, ka apstrādātājs nodrošina tādu Datu aizsardzības līmeni, kādu prasa piemērojamie tiesību akti. Genorama galvenokārt izmanto šādus apstrādātājus un apakšapstrādātājus (atbilstoši kategorijām):

– Igaunijas elektroniskās veselības sistēmas izstrādātājs un pārzinis, kas apstrādā jūsu datus, lai nodrošinātu sistēmas pareizu funkcionalitāti un attīstību;
– citi IT pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz Genorama droši uzglabāt, sistematizēt un citādi apstrādāt Datus un garantēt Genorama tīmekļa vietnes un citas Pakalpojumu sniegšanai izmantotās programmatūras pareizu darbību un attīstību;
– Reklāmas un mārketinga partneri, tostarp ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz Genorama piegādāt jums mārketinga materiālus un piedāvājumus;
– tīmekļa analīzes pakalpojumu sniedzēji. Genorama izmanto Google Analytics (Google LLC), lai uzraudzītu un analizētu tīmekļa vietnes datplūsmu. Jūs varat atteikties no pakalpojuma Google Analytics izsekošanas, lejupielādējot un instalējot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas papildinājumu – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout- savai tīmekļa pārlūkprogrammai;
– Maksājumu platformas pakalpojumu sniedzēji – PayPal, Maksekeskus Ltd;
– Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji;
– laboratorijas pakalpojumu sniedzēji.

Ja Genorama apstrādā jūsu Datus kā datu apstrādātājs medicīnas iestādes vai Pakalpojumu izplatītāja vārdā (skatīt 1. punktu), Genorama nodod jūsu Datus šādai medicīnas iestādei vai Pakalpojumu izplatītājam.

5. Datu glabāšana

Genorama glabā Datus papīra un elektroniskā formātā tik ilgi, kamēr var rasties pretenzijas no līgumattiecībām vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti (piemēram, Genorama 30 gadus ir jāsaglabā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu saistīto testu rezultāti). Dati, kas vairs nav nepieciešami jūsu pasūtīto vai jums sniegto Pakalpojumu nodrošināšanai vai datu glabāšanas pienākuma izpildei, kas izriet no tiesību aktiem, tiek dzēsti saprātīgā termiņā.

Ja esat devis Genorama piekrišanu saņemt mārketinga materiālus un piedāvājumus, Genorama glabā jūsu attiecīgos Datus bez termiņa ierobežojuma, līdz jūs atsaucat piekrišanu.

6. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Genorama, lai izmantotu no likuma izrietošās tiesības:

– Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādi dati par jums ir Genorama rīcībā;
– tiesības pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu;
– likumā noteiktajos gadījumos tiesības pieprasīt ierobežot Datu apstrādi vai iebilst pret Datu apstrādi;
– tiesības pieprasīt Datu nosūtīšanu;
– tiesības pieprasīt, lai attiecībā uz jums netiktu pieņemts lēmums, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi.

7. Strīdi un kontaktinformācija

Ja jums rodas šaubas vai ierosinājumi par to, kā Genorama apstrādā vai aizsargā jūsu datus, jūs vienmēr varat sazināties ar Genorama datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pastu datasupport@genorama.com vai tālruni +372 7307 295, un mēs kopā atradīsim veidu vai risinājumu, kā vēl labāk aizsargāt jūsu privātumu. Ja jūs joprojām uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu datus, Genorama ir pārkāpusi jūsu tiesības, jūs varat vērsties Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijā.
Genorama augstu vērtē jūsu privātumu un darīs visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu datus un ievērotu datu aizsardzības tiesību aktus.