1. Pārdošanas noteikumu darbības joma un spēkā esamība

1.1. Šie Genorama interneta veikala Genorama Pārdošanas noteikumi ir juridiski saistošs līgums, kas noslēgts starp fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā – Pircējs), kas veic testēšanas pakalpojuma (turpmāk tekstā – Pakalpojums) iegādi Genorama interneta veikalā Genorama, un interneta veikala Genorama īpašnieku, kas atrodas interneta adresē: www.genorama.com, kas ir Genorama LLC, reģistrācijas kods 11538292, adrese Vaksali 17a, Tartu 50410, tālr: Tālāk tekstā – Genorama (turpmāk tekstā – Genorama), adrese: +3727307295, e-pasts: info@genorama.com. Pircējs un Genorama turpmāk kopā saukti par Pusēm.

1.2. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt ievērot Noteikumus, un uzskata tos par saistošiem pirms Genorama sniegtā Pakalpojuma pirkšanas-pārdošanas darījuma noslēgšanas. Pircējs, kurš nepiekrīt Pārdošanas noteikumiem, nevarēs veikt Pirkšanas un pārdošanas darījumu Genorama Interneta veikalā.

1.3. Genorama ir tiesīga jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ grozīt, papildināt vai grozīt Pārdošanas noteikumus. Visi Pārdošanas noteikumu grozījumi vai papildinājumi ir pieejami Genorama tīmekļa vietnē, un tie stājas spēkā nekavējoties pēc šādu grozījumu vai papildinājumu publicēšanas Genorama tīmekļa vietnē.

1.4. Visi Pircēja Personas dati, kas tiek atklāti Pirkšanas un pārdošanas darījuma laikā Genorama Interneta veikalā, ir uzskatāmi par konfidenciāliem.

1.5. Visus jautājumus, kas nav reglamentēti šajos noteikumos, regulē Igaunijas Republikas tiesību akti.

2. Pakalpojumu pārdošana

2.1. Par Genorama Interneta veikalā pārdodamo Pakalpojumu ir jāmaksā cena, kas norādīta Genorama Tīmekļa vietnē.

2.2. Pakalpojuma cena ir norādīta eiro, un tajā iekļauts 20% PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Ja mainās PVN likme, Pakalpojuma cena tiek koriģēta atbilstoši PVN likmes izmaiņām.

2.3. 2.4. Pakalpojuma cenā ir iekļauta maksa par Paraugu ņemšanas komplekta piegādi pa pastu Pircējam un par Savāktā parauga atgriešanu Genorama (izņemot 2.5. punktā noteiktos apstākļus).

2.4. Ja Pircējs vēlas saņemt Paraugu ņemšanas komplektu, izmantojot Itella SmartPOST paku termināli (piemērojams tikai piegādes galamērķiem Igaunijas Republikā), sūtījuma izmaksas tiek pieskaitītas Pakalpojuma cenai. Savāktā parauga atgriešana Genorama ar Itella SmartPOST paku termināļa starpniecību ir bez maksas 14 (četrpadsmit) dienu laikā, izmantojot to pašu durvju kodu, ar kādu tika saņemts sūtījums.

2.5. Gadījumā, ja Pircējs vēlas saņemt Paraugu savākšanas komplektu un atgriezt Savākto paraugu Genorama citādā veidā, nekā aprakstīts Genorama Mājaslapā, Pircējs par piegādi un atgriešanu maksā tādā apmērā, par kādu iepriekš vienojies ar Genorama.

2.6. Ja paraugu ņemšanas komplekta nosūtīšanas galamērķis nav Igaunijas Republika, Pircējs maksā par savāktā parauga nosūtīšanu atpakaļ Genorama.

2.7. Genorama ir tiesīga jebkurā laikā mainīt Pakalpojuma cenu bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja pasūtījums ir veikts pirms cenu izmaiņu spēkā stāšanās dienas, Pakalpojumam tiek piemērota pasūtījuma dienā spēkā esošā cena.

2.8. Pircējs maksā par Pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošo cenu. Genorama pieņem šādus maksājumu veidus: Maksājumu veids: PayPal, kredītkarte (Visa, MasterCard), bankas saikne (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop; piemērojams tikai Igaunijas Republikā).
Apstrādājot personas datus, Genorama ir datu pārzinis. Genorama maksājumu apstrādei nepieciešamos datus nodod Maksekeskus Ltd, kas darbojas kā datu apstrādātājs.

3. Pasūtījuma iesniegšana, pārdošanas un pirkuma darījuma noslēgšana

3.1. Pircējs var būt fiziska vai rīcībspējīga juridiska persona. Iesniedzot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir tiesībspējīgs un/vai pilnvarots veikt darījumu. Pircējs ar ierobežotu rīcībspēju (t.i., persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu), piekrītot Pirkuma noteikumiem, apliecina, ka viņa likumiskais pārstāvis ir devis piekrišanu slēgt darījumu un izmantot nepieciešamos naudas līdzekļus.

3.2. Iepirkumu grozs tiek izveidots, kad Pircējs noklikšķina uz pogas “Pasūtīt” pie pakalpojuma. Pakalpojuma pievienošana iepirkumu grozā nenozīmē Pakalpojuma iegādi. Iepirkumu groza saturu var mainīt jebkurā laikā. Pirms pasūtījuma iesniegšanas Pircējs var mainīt, pievienot vai noņemt Pakalpojumu un atcelt pirkumu.

3.3. Lai veiktu pasūtījumu Genorama interneta veikalā, Pircējam jānospiež poga “Iesniegt pasūtījumu” iepirkumu groza lapā. 3.4. Veicot Pasūtījumu, Pircējs aizpilda virtuālo veidlapu, norādot personas datus (vārds, uzvārds, Paraugu kolekcijas komplekta galamērķis: pilsēta, adrese, pasta indekss; kontakttālrunis, e-pasta adrese; juridiskas personas gadījumā – juridiskās personas nosaukums).

3.4. Pircēja pienākums ir pirms pasūtījuma apstiprināšanas izlasīt un iepazīties ar Genorama tiešsaistes veikala pārdošanas noteikumiem, Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma politiku; un izvēlēties vēlamo maksājuma veidu, lai apmaksātu pasūtījumu.

3.5. Pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu, kad Pircējs ir apmaksājis Genorama interneta veikalā iesniegto pasūtījumu. Pircējs pa e-pastu saņem pasūtījuma apstiprinājumu un maksājuma kvīti.

3.6. Pirkšanas-pārdošanas darījums tiek uzskatīts par noslēgtu pēc Pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi.

4. Pasūtījuma apstrāde

4.1. Genorama piegādā paraugu kolekcijas komplektu Pircējam pa pastu vai Itella SmartPOST paku terminālī (izņemot gadījumus, kad paraugu kolekcijas komplekta nosūtīšanas galamērķis ir ārpus Igaunijas Republikas) saskaņā ar Pircēja izvēli, ko tas izdarījis Genorama tiešsaistes veikalā.

4.2. Genorama organizē Paraugu kolekcijas komplekta piegādi Pircējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apstiprināšanas, izņemot gadījumus, kad šo termiņu nav iespējams ievērot no Genorama neatkarīgu neparedzētu apstākļu dēļ.

4.3. Ja Paraugu kolekcijas komplekta nosūtīšanas galamērķis ir ārpus Igaunijas Republikas, konkrēti Paraugu kolekcijas komplekta piegādes noteikumi un prakse būs atkarīga no kurjerpasta pakalpojumu sniedzēja un būs ārpus Genorama kontroles vai paredzamības.

4.4. Genorama neuzņemas atbildību par Paraugu kolekcijas komplekta piegādes aizkavēšanos vai nepiegādāšanu sakarā ar neprecīzu informāciju, ko Pircējs sniedzis, veicot Pasūtījumu.

4.5. Genorama informē Pircēju par Paraugu materiāla saņemšanu, nosūtot apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja e-pasta adresi. Pakalpojuma izpildes laiks (TAT) ir aprakstīts Genorama tīmekļa vietnē. TAT tiek skaitīts no brīža, kad Genorama laboratorijā saņemts Paraugmateriāls.

4.6. Pakalpojuma piegādes termiņš var aizkavēties tādu apstākļu dēļ, kurus Genorama nevar kontrolēt vai paredzēt, ieskaitot tehniskus traucējumus un nepārvaramas varas apstākļus (Force Majeure, kā noteikts 6.2. punktā).

4.7. Ja tehnisku traucējumu dēļ piemērojamais Pakalpojuma TAT tiek pārsniegts ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, Pircējs ir tiesīgs atteikties no Pirkšanas-pārdošanas darījuma un pieprasīt atmaksāt samaksu par Pakalpojumu.

4.8. Pakalpojums tiek uzskatīts par pabeigtu, kad Pircēja e-pasta adresē ir saņemti tā rezultāti.

5. Atteikšanās no Pārdošanas un pirkuma darījuma

5.1. Pircējam ir tiesības atsaukt Pasūtījumu, pirms Genorama ir saņēmusi paraugu materiālu.

5.2. Lai izmantotu Pasūtījuma atcelšanas tiesības, Pircējs rakstiski paziņo Genorama par lēmumu atcelt Pasūtījumu, nosūtot e-pastu uz info@genorama.com.

5.3. 5.3. Gadījumā, ja Pircējs atceļ Pasūtījumu pēc tam, kad Pircējam ir nosūtīts Paraugu ņemšanas komplekts, Genorama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Genorama ir saņēmusi atteikuma pieprasījumu, atmaksā Pircējam 75% no samaksas par Pakalpojumu uz Pircēja bankas kontu.

5.4. Pircējam ir tiesības atteikties iepazīties ar Pakalpojuma rezultātiem, rakstiski paziņojot par to Genorama pirms rezultātu nosūtīšanas Pircējam. Atteikums iepazīties ar rezultātiem nedod Pircējam tiesības pieprasīt atmaksāt samaksu par Pakalpojumu.

6. Atbildība un nepārvarama vara

6.1. Genorama un Pircējs ir atbildīgi par zaudējumiem otrai Pusei, ja tiek pārkāpti šie Noteikumi, un Igaunijas Republikas tiesību aktos noteiktajā apmērā.

6.2. Genorama nav atbildīga par Pircējam nodarītajiem zaudējumiem, ja Pakalpojuma sniegšanas kavējums radies no Genorama neatkarīgu vai no Genorama neatkarīgu un neparedzamu apstākļu dēļ, tostarp tehnisku traucējumu un nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Nepārvarama vara nozīmē visus nenovēršamus un neparedzamus notikumus, kas ir ārpus Genorama saprātīgas kontroles. Šādi notikumi ietver vispārējus elektroenerģijas padeves pārtraukumus, ugunsgrēkus, sprādzienus, dabas katastrofas un citus notikumus, kas vispārējā starptautiskajā praksē tiek uzskatīti par nepārvaramu varu.

7. Strīdu izšķiršana

7.1. Visas Pircēja pretenzijas pret Genorama Pakalpojumu jānosūta rakstiski uz info@genorama.com.

7.2. Visus strīdus, kas saistīti ar šo pirkšanas-pārdošanas darījumu, Pircējs un Genorama centīsies atrisināt sarunu ceļā. Ja Pusēm ar šo Pārdošanas un pirkuma darījumu saistītos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, Pircējam ir tiesības vērsties Eiropas Savienības Patērētāju strīdu izšķiršanas platformā.