Yksityishenkilön ehdot

Yksityishenkilön ehdot Voimassa 27. helmikuuta 2020 alkaen

Ole hyvä ja lue nämä testausehdot huolellisesti ennen kuin lähetät Genorama LLC:ltä (“Genorama”) testipalvelutilauksesi. Lähettämällä tilauksen hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy kaikkia näitä ehtoja, et saa käyttää tätä verkkosivustoa tai testauspalveluja.

Genorama voi tarkistaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Voimassa olevat ehdot ovat aina saatavilla verkkosivustolla. Lue käyttöehdot aina ennen tilauksen tekemistä. Jatkamalla verkkosivuston ja Genoraman palveluiden käyttöä muutosten jälkeen hyväksyt kyseiset muutokset.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Viron lakeja. Viron tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki näiden ehtojen ja Genoraman suorittaman testauksen perusteella tai niihin liittyen syntyvät riidat.

Näissä ehdoissa “asiakas” on tilauksen Genoramalle tehnyt henkilö, joka tekee tilauksen Genoramalle.

Näytemateriaalia koskevat tiedot 1. Kaikki näytteitä koskevat vaatimukset ja ohjeet, mukaan lukien tiedot testeistä, joita varten Genorama postittaa näytteenottopakkaukset, julkaistaan Genoraman verkkosivustolla. 2. Testi suoritetaan, jos: 2.1. lähetys-/suostumuslomake on täytetty vaaditulla tavalla; ja 2.2. laatuvaatimuksia on noudatettu näytemateriaalin keräämisessä ja säilyttämisessä; ja 2.3. näytemateriaalin laatu, määrä ja konsentraatio ovat Genoraman vaatimusten mukaiset; ja 2.4. lähettämislomakkeessa/suostumuslomakkeessa oleva henkilön nimi tai näytekoodi vastaa täysin näyteastiaan merkittyä henkilön nimeä tai näytekoodia. 3. Genorama ei ole vastuussa testattavaksi lähetetyn näytteen katoamisesta tai siitä, että se on lähetetty väärään osoitteeseen tai että näytepakkaus on rikkoutunut kuljetuksen aikana. 4. Genoramalla on oikeus pyytää lisää näytemateriaalia, jos testausta varten tarvittava määrä tai laatu ei ole vaatimusten mukainen. Genorama lähettää yhden korvaavan näytesarjan maksutta. Genorama veloittaa 10 prosenttia palvelun hinnasta jokaisesta seuraavasta korvaavasta paketista. Genorama maksaa korvaavien sarjojen lähetyskulut.

5. Genorama ilmoittaa asiakkaalle saadusta näytteestä sähköpostitse, jos kyseinen sähköpostiosoite on lisätty lähetyslomakkeeseen. 6. Jäljelle jäänyt näytemateriaali säilytetään siltä varalta, että asiakas haluaa toistaa testauksen tulevaisuudessa. Jos näytemateriaalia ei riitä säilytettäväksi ja asiakas haluaa myöhemmin tehdä uusintatutkimuksen uudesta näytemateriaalista, Genorama ei ole vastuussa uuden analyysin suorittamisesta saatujen tulosten eroista. Jäljelle jääneen näytemateriaalin palauttaminen asiakkaalle suoritetaan vahvistetun hinnaston mukaisesti. 7. Genorama voi käyttää jäljelle jäävää tunnistamatonta näytemateriaalia laadun parantamiseen ja/tai tieteellisiin tarkoituksiin, ellei asiakas toisin kirjallisesti suostumuslomakkeella määrää.

Testin suorittaminen 1. Asiakkaan on annettava tietoinen suostumus testaukseen allekirjoittamalla suostumuslomake. Alle 18-vuotiaan lapsen puolesta vanhemman tai laillisen huoltajan on allekirjoitettava kirjallinen suostumus. 2. Testaus on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen, se ei ole lääketieteellinen neuvonta, eikä se korvaa ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa, geneettistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. 2. Genoraman suorittamat testit ovat laboratorion hyvän laboratoriokäytännön ja kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisia. Geneettisen testauksen tarkkuusaste on 99 % tai korkeampi. 3. Testin läpimenoaika riippuu käytetystä testausmenetelmästä. Kaikki tiedot läpimenoajasta on julkaistu kunkin testin tilaustietojen alla Genoraman verkkosivustolla. Genorama tekee kaikkensa toimittaakseen testin tulokset ensimmäisellä mahdollisella kerralla, mutta Genorama ei voi ottaa vastuuta tulosten viivästymisestä ennalta arvaamattomien, aikaa vievien tapausten vuoksi.

Testauksen rajoitukset Testin kehittäminen ja analyysien suorittaminen perustuu nykyiseen tietämykseemme molekyylibiologisista tiedoista, ja se voi muuttua ajan mittaan, kun lisää tietoa tulee saataville. Biologisen materiaalin ja käytettyjen molekyylibiologisten menetelmien vaihtelevuuden vuoksi testin tulos voi harvinaisissa tapauksissa vaikuttaa virheelliseltä.

1. Seuraavan sukupolven sekvensoinnin (NGS) rajoitukset NGS:llä on rajoituksia seuraavantyyppisten mutaatioiden havaitsemisessa (tämä luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä): introniset mutaatiot (lukuun ottamatta koko genomin sekvensointia – WGS), suuret uudelleenjärjestelyt, mitokondriogenomin mutaatiot (paitsi jos ne on kohdennettu erityisesti), epigeneettiset tekijät, mosaiikkimutaatiot, uniparentaalinen disomia, mutaatiot toistuvilla tai GC-rikkailla alueilla, mutaatiot geeneissä, joilla on vastaavia pseudogeenejä tai muita erittäin homologisia sekvenssejä. CNV:iden NGS-pohjainen analyysi voi olla herkkyydeltään/spesifisyydeltään heikompi kuin suora kvantifiointimenetelmä. Nykyinen menetelmä havaitsee useimmat suuremmat deleetiot ja duplikaatiot, mutta pienten CNV:iden herkkyys voi vaihdella geeneittäin eksonien koon, kattavuuden syvyyden ja alueen ominaisuuksien perusteella. Ilmoitettujen CNV:iden puuttuminen ei siis takaa, että CNV:tä ei ole.

Mikrobiomianalyysissä NGS-menetelmällä voidaan vain rajoitetusti erottaa elävät ja kuolleet mikrobit toisistaan bakteerien 16S rRNA-sekvensoinnin avulla.

Koko eksomin sekvensointi (Whole exome sequencing, WES) ei kohdistu 100 prosenttiin ihmisen genomin geeneistä; noin 97 prosenttia eksoneista on kohteena. Noin 10 prosenttia eksoneista ei kuitenkaan välttämättä ole katettu riittävän laajasti, jotta heterotsygoottisia variantteja voitaisiin luotettavasti tunnistaa. WGS ei analysoi kaikkia geenejä tai havaitse kaikkia mutaatioita ihmisen genomissa teknisistä syistä. Kullakin yksilöllä voi olla hieman erilaiset peittävyysjakaumat eksomissa tai genomissa. Yksittäisen eksomin tai genomin kliinistä herkkyyttä ja spesifisyyttä ei lasketa. Koettimen kohdekohdassa olevat harvinaiset variantit voivat vaikuttaa analyyttiseen herkkyyteen.

2. Arrayed Primer Extension (APEX) ja Sanger-sekvensoinnin rajoitukset. APEX ja Sanger-sekvensointi ovat rajallisia seuraavantyyppisten mutaatioiden havaitsemisessa (luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä): suuret uudelleenjärjestelyt, kopioluvun vaihtelumutaatiot (suuret deletiot/duplikaatiot), epigeneettiset tekijät, mosaiikkimutaatiot, uniparentaalinen disomia, mutaatiot yksinkertaisissa toistoissa (lyhyet vaihtelevan lukumäärän omaavat tandemtoistot), homopolymereissä (saman nukleotidin pätkät) ja GC-rikastuneilla alueilla. 3. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) -menetelmän rajoitukset. MLPA:ta ei voida käyttää yksittäisillä soluilla (tarvitaan vähintään 3000 solua) eikä WGA-menetelmillä (Whole Genome Amplification) monistetuilla näytteillä. MLPA:lla ei voida havaita tasapainotettuja translokaatioita eikä erottaa triploidisia ja diploidisia naarassoluja toisistaan. Tämä luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä. 4. Rajoitusfragmenttien pituuden polymorfismin (RFLP) rajoitukset. RFLP:tä voidaan käyttää ainoastaan sellaisten mutaatioiden havaitsemiseen, jotka vaikuttavat tiettyihin restriktioentsyymien tunnistamiin DNA-sekvenssin restriktiokohtiin. 5. Fragmenttianalyysin rajoitukset Fragmenttianalyysia voidaan käyttää ainoastaan tietyn DNA-fragmentin pituuden muutosten havaitsemiseen geneettisen merkkiaineen läsnäolon tai puuttumisen osoittamiseksi.

Geneettisen testauksen tulosten tulkinta Geneettisen testauksen tarkoituksena on tunnistaa tautia aiheuttavat geneettiset mutaatiot, arvioida alttiutta geneettiselle sairaudelle, arvioida riskiä sairastua geneettiseen sairauteen ja määrittää biologinen sukulaisuus.

1. Geenitesteillä ei välttämättä tunnisteta sairauden syytä havaituista variaatioista huolimatta. Jos geenitestaus tunnistaa sairauden geneettisen syyn, on mahdollista, että tämä tieto auttaa tai ei auta sairauden ennusteessa ja hoidossa. 2. Negatiivinen tulos (mutaatiota ei havaittu) ei sulje pois geneettisen sairauden esiintymistä tai alttiutta geneettiselle sairaudelle. 3. Sairauden riskiä arvioitaessa geneettinen tausta on yksi sairauden kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä; myös ympäristön ja elintapojen vaikutuksilla on tärkeä merkitys. Kokonaisriskiä sairastua tautiin ei voida arvioida geenitestien tulosten perusteella. Lisääntynyt riski sairastua tautiin ei välttämättä tarkoita taudin sairastumista; tauti voi kuitenkin esiintyä alhaisen riskin henkilöillä, jos ympäristötekijät tai muut toistaiseksi tuntemattomat riskitekijät lisäävät taudin sairastumisen todennäköisyyttä. Riskin arvioinnissa otetaan huomioon riski väestössä yleensä, mikä ei tarkoita, että riski on yksi yhteen jokaisella väestön jäsenellä.

4. Geneettisen testin tulkinnassa on otettava huomioon, että nykyinen tietämys sairauden tai patogeenisen häiriön genetiikasta ja eri geenien vuorovaikutuksesta voi olla puutteellista. Geneettisen testin nykyinen tulkinta voi muuttua tulevaisuudessa uusien tieteellisten tutkimusten julkaisemisen vuoksi. 5. Geenitestin perusteella saatu tulos ei välttämättä ole täydellinen, koska monet etniset ryhmät eivät osallistu tieteellisiin tutkimuksiin. Genoraman antamien geenitestien tulokset perustuvat julkaistuihin tieteellisiin tutkimuksiin, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikkiin etnisiin ryhmiin. 6. WES- ja WGS-tutkimuksissa satunnaislöydökset ilmoitetaan American College of Medical Genetics and Genomicsin (ACMG) suositusten mukaisesti, jotka koskevat satunnaislöydösten tai sekundaarilöydösten ilmoittamista kliinisessä eksomi- ja genomisekvensoinnissa (ellei potilas suostumuslomakkeessa kiellä näiden tulosten saamista). Kaikista muista satunnaislöydöksistä, jotka eivät liity ACMG:n suosituksiin tai yksilön terveydentilaan, keskustellaan asiakkaan kanssa ennen raportointia. 7. Genorama ei ole vastuussa oikeudellisista, aineellisista, sosiaalisista, psykologisista tai moraalisista seurauksista, jotka voivat ilmetä geenitestien tulosten yhteydessä.

Mikrobiomianalyysin tulosten tulkinta Mikrobiomianalyysin tarkoituksena on kuvata suolistobakteerien kokonaiskoostumusta, analysoida sen vaikutusta yksilön terveyteen ja havaita patogeeniset bakteerit. 1. On otettava huomioon, että mikrobiomianalyysi tehdään ulostenäytteestä. Mikrobiomitutkimuksen näytemateriaali sisältää eläviä mikrobeja, jotka voivat lisääntyä näytteenoton ja analysoinnin välisenä aikana. Siksi mikrobien prosenttiosuus näytemateriaalissa voi muuttua pitkäaikaisen säilytyksen aikana. Edellä mainituista syistä johtuen analyysitulokset eivät välttämättä vastaa suolistobakteerien todellista koostumusta. 2. Mikrobiomianalyysissä käytetty menetelmä ei mahdollista erottaa eläviä ja kuolleita mikrobeja toisistaan, ja siksi analyysissä havaittujen mikrobien koostumus ei välttämättä vastaa täysin ihmisen elimistöön vaikuttavien bakteerien todellista koostumusta.

3. Raportoitu bakteerikoostumus ei välttämättä ole täydellinen, bakteerin puuttuminen tuloksista ei sulje pois bakteerin todellista esiintymistä suolistossa. 4. Mikrobiomianalyysi ei välttämättä mahdollista sairauden tai terveysongelman syyn havaitsemista havaituista löydöksistä huolimatta. Vaikka mikrobiomianalyysi mahdollistaisi sairauden tai terveysongelman syyn havaitsemisen, tiedot eivät välttämättä auta sairauden ennusteessa tai hoidossa. 5. Jokainen yksilö voi sopeutua elämään oman mikrobiominsa kanssa, joten vertailuryhmästä poikkeava mikrobiomin koostumus ei välttämättä aiheuta lihavuutta, sairauksia tai terveysongelmia. Vertailuryhmän kaltainen mikrobiomi ei kuitenkaan välttämättä sulje pois esiintyviä terveysongelmia. 6. Mikrobiomin koostumus on yksi tekijä painon kehittymisessä, sairauksien ja terveysongelmien aiheuttajista; myös ympäristön ja elintapojen vaikutuksilla on tärkeä rooli.

7. Ravitsemus on yksi mikrobiomin koostumukseen vaikuttavista tekijöistä; lääkkeiden (erityisesti antibioottien) käyttö, sairaudet, ikä, stressi, raskaus, elintavat ja ympäristötekijät vaikuttavat myös merkittävästi. Tulosraporttiin sisältyvät ravitsemussuositukset eivät välttämättä ole täydellisiä eivätkä vaikuta mikrobiomin koostumukseen ennakoituun ja toivottuun suuntaan. 8. Mikrobiomianalyysin tulkinnassa olisi otettava huomioon, että nykyinen tietämys bakteerien vaikutuksesta ihmisisäntään voi olla puutteellista. Mikrobiomianalyysin nykyinen tulkinta voi muuttua tulevaisuudessa uusien tieteellisten tutkimusten julkaisemisen vuoksi. 9. Genorama ei ole vastuussa oikeudellisista, aineellisista, sosiaalisista, psykologisista tai moraalisista seurauksista, joita saattaa ilmetä mikrobiomianalyysin tulosten yhteydessä.

Testitulosten antaminen 1. Testitulokset annetaan vain testin tilaajalle. Kopio tuloksista annetaan vain sille henkilölle (niille henkilöille), jonka (joiden) nimi (nimet) ja tiedot on merkitty lähetys-/lupalomakkeeseen. Genorama ei luovuta henkilön henkilötietoja tai testituloksia kolmansille osapuolille. 2. Geenipaneelien WES-, WGS- ja NGS-testitulosten raakatietoja säilytetään 3 kuukautta testitulosten antamisen jälkeen. Testituloksia koskevat tiedustelut, jotka edellyttävät lisätietojen analysointia, hyväksytään enintään 3 kuukauden ajan testitulosten antamisesta. 3. Genorama voi käyttää jäljelle jääviä tunnistamattomia testituloksia laadun parantamiseen ja/tai tieteellisiin tarkoituksiin, ellei asiakas toisin kirjallisesti suostumuslomakkeella määrää. 4. Asiakkaalla on oikeus luopua testitulosten saamisesta tietoonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Genoramalle ennen tulosten antamista, mutta se ei anna asiakkaalle oikeutta vaatia testistä maksettua summaa takaisin.

Hinta, maksu ja peruutus 1. Genorama pidättää oikeuden muuttaa hintoja milloin tahansa. Hintojen muutoksista riippumatta asiakkaalta veloitetaan se hinta, joka palvelulle on määritelty tilausta tehtäessä. 2. Testin asiakkaan on maksettava testin suorittamista koskeva lasku 10 kalenteripäivän kuluessa laskuun merkityn päivämäärän jälkeen, ellei toisin sovita. Jos maksu viivästyy, Genoramalla on oikeus lisätä laskuun viivästysmaksu, joka on 0,1 % laskun määrästä kutakin kalenteripäivää kohden. 3. Asiakas voi peruuttaa tilauksen ennen kuin Genorama ei ole aloittanut näytteen analysointia. Tilausta ei voi peruuttaa, jos analyysi on käynnissä. 4. Tilaukset, jotka asiakas peruuttaa sen jälkeen, kun keräyspakkaus on toimitettu asiakkaalle, 75 % testin hinnasta palautetaan.

Takuut ja vastuuvapauslausekkeet 1. Genorama, sen osastot, tytäryhtiöt, emoyhtiöt tai niiden työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, välillisistä, epäsuorista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat suoritetuista testeistä tai testitulosten käytöstä. Tähän sisältyy vastuu henkilövahingosta tai kuolemasta. 2. Asiakas sitoutuu täten korvaamaan Genoramalle, sen osastoille, tytäryhtiöille, emoyhtiöille tai niiden työntekijöille kaikki tämän verkkosivuston tai Genoraman testauspalveluiden käytön yhteydessä aiheutuneet vahingot sekä kaikki kolmannen osapuolen esittämät vaateet tai oikeudenkäynnit, jotka liittyvät näihin palveluihin. 3. Genoraman, sen osastojen, tytäryhtiöiden, emoyhtiöiden tai niiden työntekijöiden vastuu ei missään tapauksessa ylitä asiakkaan tietystä testauksesta maksamaa summaa. Kaikki Genoramaan, sen osastoihin, tytäryhtiöihin, emoyhtiöihin tai niiden työntekijöihin kohdistuvat vaateet on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa testitulosten antamisesta, muutoin vaateen katsotaan rauenneen.

Oikeushenkilön ehdot
Oikeushenkilön ehdot Voimassa 27. helmikuuta 2020 alkaen

Ole hyvä ja lue nämä testausehdot huolellisesti, ennen kuin lähetät Genorama LLC:ltä (“Genorama”) testipalveluja koskevan tilauksen. Lähettämällä tilauksen hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy kaikkia näitä ehtoja, et saa käyttää tätä verkkosivustoa tai testauspalveluja.

Genorama voi tarkistaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Voimassa olevat ehdot ovat aina saatavilla verkkosivustolla. Lue käyttöehdot aina ennen tilauksen tekemistä. Jatkamalla verkkosivuston ja Genoraman palveluiden käyttöä muutosten jälkeen hyväksyt kyseiset muutokset.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Viron lakeja. Viron tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki näiden ehtojen ja Genoraman suorittaman testauksen perusteella tai niihin liittyen syntyvät riidat.

Näissä ehdoissa “asiakas” on tilauksen Genoramalle tehnyt henkilö, joka tekee tilauksen Genoramalle.

Näytemateriaalia koskevat tiedot 1. Kaikki näytteitä koskevat vaatimukset ja ohjeet, mukaan lukien tiedot testeistä, joita varten Genorama postittaa näytteenottopakkaukset, julkaistaan Genoraman verkkosivustolla. 2. Testi suoritetaan, jos: 2.1. lähetyslomake on täytetty vaaditulla tavalla; ja 2.2. laatuvaatimuksia on noudatettu näytemateriaalin keräämisessä ja säilyttämisessä; ja 2.3. näytemateriaalin laatu, määrä ja konsentraatio ovat Genoraman vaatimusten mukaiset; ja 2.4. lähetyslomakkeessa oleva(t) nimi(t) tai näytekoodi(t) on (ovat) täysin yhdenmukainen(t) näyteastiaan (-astioihin) merkitty(iin) nimi(t) tai näytekoodi(t). 3. Genorama ei ole vastuussa testattavaksi lähetetyn näytteen katoamisesta tai siitä, että se on lähetetty väärään osoitteeseen tai että näytepakkaus on rikkoutunut kuljetuksen aikana. 4. Genoramalla on oikeus pyytää lisää näytemateriaalia, jos testausta varten tarvittava määrä tai laatu ei ole vaatimusten mukainen. Genorama lähettää yhden korvaavan näytesarjan maksutta. Genorama veloittaa 10 prosenttia palvelun hinnasta jokaisesta seuraavasta korvaavasta paketista. Genorama maksaa korvaavien sarjojen lähetyskulut.

5. Genorama ilmoittaa asiakkaalle saadusta näytteestä sähköpostitse, jos kyseinen sähköpostiosoite on lisätty lähetyslomakkeeseen. 6. Jäljelle jäänyt näytemateriaali säilytetään siltä varalta, että asiakas haluaa toistaa testauksen tulevaisuudessa. Jos näytemateriaalia ei riitä säilytettäväksi ja asiakas haluaa myöhemmin tehdä uusintatutkimuksen uudesta näytemateriaalista, Genorama ei ole vastuussa uuden analyysin suorittamisesta saatujen tulosten eroista. Jäljelle jääneen näytemateriaalin palauttaminen asiakkaalle suoritetaan vahvistetun hinnaston mukaisesti. 7. Genorama voi käyttää jäljelle jäävää tunnistamatonta näytemateriaalia laadun parantamiseen ja/tai tieteellisiin tarkoituksiin, ellei asiakas toisin kirjallisesti suostumuslomakkeella määrää.

Testin suorittaminen 1. Asiakas vastaa siitä, että testattava henkilö, jonka näyte lähetetään testattavaksi, antaa tietoon perustuvan hyväksynnän. 2. Geenitestin asiakas vastaa siitä, että testatulle henkilölle annetaan geneettinen neuvonta sekä ennen testiä että sen jälkeen. Testaus on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen, se ei ole lääketieteellinen neuvonta, eikä se korvaa ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa, geneettistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. 2. Genoraman suorittamat testit ovat laboratorion hyvän laboratoriokäytännön ja kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisia. Geneettisen testauksen tarkkuusaste on 99 % tai korkeampi. 3. Testin läpimenoaika riippuu käytetystä testausmenetelmästä. Kaikki tiedot läpimenoajasta on julkaistu kunkin testin tilaustietojen alla Genoraman verkkosivustolla. Genorama tekee kaikkensa toimittaakseen testin tulokset ensimmäisellä mahdollisella kerralla, mutta Genorama ei voi ottaa vastuuta tulosten viivästymisestä ennalta arvaamattomien, aikaa vievien tapausten vuoksi.

Testauksen rajoitukset Testin kehittäminen ja analyysien suorittaminen perustuu nykyiseen tietämykseemme molekyylibiologisista tiedoista, ja se voi muuttua ajan mittaan, kun lisää tietoa tulee saataville. Biologisen materiaalin ja käytettyjen molekyylibiologisten menetelmien vaihtelevuuden vuoksi testin tulos voi harvinaisissa tapauksissa vaikuttaa virheelliseltä. 1. Seuraavan sukupolven sekvensoinnin (NGS) rajoitukset NGS:llä on rajoituksia seuraavantyyppisten mutaatioiden havaitsemisessa (tämä luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä): introniset mutaatiot (lukuun ottamatta koko genomin sekvensointia – WGS), suuret uudelleenjärjestelyt, kopiolukuvariaatiomutaatiot (suuret deleetiot/duplikaatiot), mitokondriogenomin mutaatiot (lukuun ottamatta WGS:ää), epigeneettiset tekijät, mosaiikkimutaatiot, uniparentaalinen disomia, mutaatiot toistuvilla tai GC-rikastuneilla alueilla, mutaatiot geeneissä, joilla on vastaavia pseudogeenejä tai muita erittäin homologisia sekvenssejä. Mikrobiomianalyysissä NGS-menetelmällä voidaan vain rajoitetusti erottaa elävät ja kuolleet mikrobit toisistaan bakteerien 16S rRNA-sekvensoinnin avulla. Koko eksomin sekvensointi (Whole exome sequencing, WES) ei kohdistu 100 prosenttiin ihmisen genomin geeneistä; noin 97 prosenttia eksoneista on kohteena. Noin 10 prosenttia eksoneista ei kuitenkaan välttämättä ole katettu riittävän laajasti, jotta heterotsygoottisia variantteja voitaisiin luotettavasti tunnistaa. WGS ei analysoi kaikkia geenejä tai havaitse kaikkia mutaatioita ihmisen genomissa teknisistä syistä. Kullakin yksilöllä voi olla hieman erilaiset peittävyysjakaumat eksomissa tai genomissa. Yksittäisen eksomin tai genomin kliinistä herkkyyttä ja spesifisyyttä ei lasketa. Koettimen kohdekohdassa olevat harvinaiset variantit voivat vaikuttaa analyyttiseen herkkyyteen.

2. Arrayed Primer Extension (APEX) ja Sanger-sekvensoinnin rajoitukset. APEX ja Sanger-sekvensointi ovat rajallisia seuraavantyyppisten mutaatioiden havaitsemisessa (luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä): suuret uudelleenjärjestelyt, kopioluvun vaihtelumutaatiot (suuret deletiot/duplikaatiot), epigeneettiset tekijät, mosaiikkimutaatiot, uniparentaalinen disomia, mutaatiot yksinkertaisissa toistoissa (lyhyet vaihtelevan lukumäärän omaavat tandemtoistot), homopolymereissä (saman nukleotidin pätkät) ja GC-rikastuneilla alueilla. 3. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) -menetelmän rajoitukset. MLPA:ta ei voida käyttää yksittäisillä soluilla (tarvitaan vähintään 3000 solua) eikä WGA-menetelmillä (Whole Genome Amplification) monistetuilla näytteillä. MLPA:lla ei voida havaita tasapainotettuja translokaatioita eikä erottaa triploidisia ja diploidisia naarassoluja toisistaan. Tämä luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä. 4. Rajoitusfragmenttien pituuden polymorfismin (RFLP) rajoitukset. RFLP:tä voidaan käyttää ainoastaan sellaisten mutaatioiden havaitsemiseen, jotka vaikuttavat tiettyihin restriktioentsyymien tunnistamiin DNA-sekvenssin restriktiokohtiin. 5. Fragmenttianalyysin rajoitukset Fragmenttianalyysia voidaan käyttää ainoastaan tietyn DNA-fragmentin pituuden muutosten havaitsemiseen geneettisen merkkiaineen läsnäolon tai puuttumisen osoittamiseksi.

Geneettisen testauksen tulosten tulkinta Geneettisen testauksen tarkoituksena on tunnistaa tautia aiheuttavat geneettiset mutaatiot, arvioida alttiutta geneettiselle sairaudelle, arvioida riskiä sairastua geneettiseen sairauteen ja määrittää biologinen sukulaisuus. 1. Geneettinen testaus ei välttämättä tunnista sairauden syytä havaituista mutaatioista huolimatta. Jos geenitestaus tunnistaa sairauden geneettisen syyn, on mahdollista, että tämä tieto auttaa tai ei auta sairauden ennusteessa ja hoidossa. 2. Negatiivinen tulos (mutaatiota ei havaittu) ei sulje pois geneettisen sairauden esiintymistä tai alttiutta geneettiselle sairaudelle. 3. Sairauden riskiä arvioitaessa geneettinen tausta on yksi sairauden kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä; myös ympäristön ja elintapojen vaikutuksilla on tärkeä merkitys. Kokonaisriskiä sairastua tautiin ei voida arvioida geenitestien tulosten perusteella. Lisääntynyt riski sairastua tautiin ei välttämättä tarkoita taudin sairastumista; tauti voi kuitenkin esiintyä alhaisen riskin henkilöillä, jos ympäristötekijät tai muut toistaiseksi tuntemattomat riskitekijät lisäävät taudin sairastumisen todennäköisyyttä. Riskin arvioinnissa otetaan huomioon riski väestössä yleensä, mikä ei tarkoita, että riski on yksi yhteen jokaisella väestön jäsenellä.

4. Geneettisen testin tulkinnassa on otettava huomioon, että nykyinen tietämys sairauden tai patogeenisen häiriön genetiikasta ja eri geenien vuorovaikutuksesta voi olla puutteellista. Geneettisen testin nykyinen tulkinta voi muuttua tulevaisuudessa uusien tieteellisten tutkimusten julkaisemisen vuoksi. 5. Geenitestin perusteella saatu tulos ei välttämättä ole täydellinen, koska monet etniset ryhmät eivät osallistu tieteellisiin tutkimuksiin. Genoraman antamien geenitestien tulokset perustuvat julkaistuihin tieteellisiin tutkimuksiin, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikkiin etnisiin ryhmiin. 6. WES:n ja WGS:n tapauksessa satunnaislöydökset ilmoitetaan American College of Medical Genetics and Genomicsin (ACMG) suositusten mukaisesti, jotka koskevat satunnaislöydösten tai sekundaarilöydösten ilmoittamista kliinisessä eksomin ja genomin sekvensoinnissa. Kaikista muista satunnaislöydöksistä, jotka eivät liity ACMG:n suosituksiin tai testattavan henkilön terveydentilaan, keskustellaan asiakkaan kanssa ennen raportointia. 7. Genorama ei ole vastuussa oikeudellisista, aineellisista, sosiaalisista, psykologisista tai moraalisista seurauksista, jotka voivat ilmetä geenitestien tulosten yhteydessä.

Mikrobiomianalyysin tulosten tulkinta Mikrobiomianalyysin tarkoituksena on kuvata suolistobakteerien kokonaiskoostumusta, analysoida sen vaikutusta yksilön terveyteen ja havaita patogeeniset bakteerit. 1. On otettava huomioon, että mikrobiomianalyysi tehdään ulostenäytteestä. Mikrobiomitutkimuksen näytemateriaali sisältää eläviä mikrobeja, jotka voivat lisääntyä näytteenoton ja analysoinnin välisenä aikana. Siksi mikrobien prosenttiosuus näytemateriaalissa voi muuttua pitkäaikaisen säilytyksen aikana. Edellä mainituista syistä johtuen analyysitulokset eivät välttämättä vastaa suolistobakteerien todellista koostumusta. 2. Mikrobiomianalyysissä käytetty menetelmä ei mahdollista erottaa eläviä ja kuolleita mikrobeja toisistaan, ja siksi analyysissä havaittujen mikrobien koostumus ei välttämättä vastaa täysin ihmisen elimistöön vaikuttavien bakteerien todellista koostumusta.

3. Raportoitu bakteerikoostumus ei välttämättä ole täydellinen, bakteerin puuttuminen tuloksista ei sulje pois bakteerin todellista esiintymistä suolistossa. 4. Mikrobiomianalyysi ei välttämättä mahdollista sairauden tai terveysongelman syyn havaitsemista havaituista löydöksistä huolimatta. Vaikka mikrobiomianalyysi mahdollistaisi sairauden tai terveysongelman syyn havaitsemisen, tiedot eivät välttämättä auta sairauden ennusteessa tai hoidossa. 5. Jokainen yksilö voi sopeutua elämään oman mikrobiominsa kanssa, joten vertailuryhmästä poikkeava mikrobiomin koostumus ei välttämättä aiheuta lihavuutta, sairauksia tai terveysongelmia. Vertailuryhmän kaltainen mikrobiomi ei kuitenkaan välttämättä sulje pois esiintyviä terveysongelmia. 6. Mikrobiomin koostumus on yksi tekijä painon kehittymisessä, sairauksien ja terveysongelmien aiheuttajista; myös ympäristön ja elintapojen vaikutuksilla on tärkeä rooli.

7. Ravitsemus on yksi mikrobiomin koostumukseen vaikuttavista tekijöistä; lääkkeiden (erityisesti antibioottien) käyttö, sairaudet, ikä, stressi, raskaus, elintavat ja ympäristötekijät vaikuttavat myös merkittävästi. Tulosraporttiin sisältyvät ravitsemussuositukset eivät välttämättä ole täydellisiä eivätkä vaikuta mikrobiomin koostumukseen ennakoituun ja toivottuun suuntaan. 8. Mikrobiomianalyysin tulkinnassa olisi otettava huomioon, että nykyinen tietämys bakteerien vaikutuksesta ihmisisäntään voi olla puutteellista. Mikrobiomianalyysin nykyinen tulkinta voi muuttua tulevaisuudessa uusien tieteellisten tutkimusten julkaisemisen vuoksi. 9. Genorama ei ole vastuussa oikeudellisista, aineellisista, sosiaalisista, psykologisista tai moraalisista seurauksista, joita saattaa ilmetä mikrobiomianalyysin tulosten yhteydessä.

Testitulosten antaminen 1. Testitulokset annetaan vain testin tilaajalle. Kopio tuloksista annetaan vain sille henkilölle (niille henkilöille), jonka (joiden) nimi (nimet) ja tiedot on merkitty lähetyslomakkeeseen. Genorama ei luovuta testatun henkilön henkilötietoja tai testituloksia kolmansille osapuolille. 2. Geenipaneelien WES-, WGS- ja NGS-testitulosten raakatiedot säilytetään 3 kuukautta testitulosten antamisen jälkeen. Testituloksia koskevat tiedustelut, jotka edellyttävät lisätietojen analysointia, hyväksytään enintään 3 kuukauden ajan testitulosten antamisesta. 3. Genorama voi käyttää jäljelle jääviä tunnistamattomia testituloksia laadun parantamiseen ja/tai tieteellisiin tarkoituksiin, ellei asiakas toisin kirjallisesti suostumuslomakkeella määrää. 4. Asiakkaalla on oikeus luopua testitulosten saamisesta tietoonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Genoramalle ennen tulosten antamista, mutta se ei anna asiakkaalle oikeutta vaatia testistä maksettua summaa takaisin.

Hinta, maksu ja peruutus 1. Genorama pidättää oikeuden muuttaa hintoja milloin tahansa. Hintojen muutoksista riippumatta asiakkaalta veloitetaan se hinta, joka palvelulle on määritelty tilausta tehtäessä. 2. Testin asiakkaan on maksettava testin suorittamista koskeva lasku 10 kalenteripäivän kuluessa laskuun merkityn päivämäärän jälkeen, ellei toisin sovita. Jos maksu viivästyy, Genoramalla on oikeus lisätä laskuun viivästysmaksu, joka on 0,1 % laskun määrästä kutakin kalenteripäivää kohden. 3. Asiakas voi peruuttaa tilauksen ennen kuin Genorama ei ole aloittanut näytteen analysointia. Tilausta ei voi peruuttaa, jos analyysi on käynnissä. 4. Tilaukset, jotka asiakas peruuttaa sen jälkeen, kun keräyspakkaus on toimitettu asiakkaalle, 75 % testin hinnasta palautetaan.

Takuut ja vastuuvapauslausekkeet 1. Genorama, sen osastot, tytäryhtiöt, emoyhtiöt tai niiden työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, välillisistä, epäsuorista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat suoritetuista testeistä tai testitulosten käytöstä. Tähän sisältyy vastuu henkilövahingosta tai kuolemasta. 2. Asiakas sitoutuu täten korvaamaan Genoramalle, sen osastoille, tytäryhtiöille, emoyhtiöille tai niiden työntekijöille kaikki tämän verkkosivuston tai Genoraman testauspalveluiden käytön yhteydessä aiheutuneet vahingot sekä kaikki kolmannen osapuolen esittämät vaateet tai oikeudenkäynnit, jotka liittyvät näihin palveluihin. 3. Genoraman, sen osastojen, tytäryhtiöiden, emoyhtiöiden tai niiden työntekijöiden vastuu ei missään tapauksessa ylitä asiakkaan tietystä testauksesta maksamaa summaa. Kaikki Genoramaan, sen osastoihin, tytäryhtiöihin, emoyhtiöihin tai niiden työntekijöihin kohdistuvat vaateet on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa testitulosten antamisesta, muutoin vaateen katsotaan rauenneen.