1. Försäljningsvillkorens omfattning och giltighet

1.1. Dessa försäljningsvillkor för Genoramas webbutik utgör ett juridiskt bindande avtal mellan en person eller enhet (nedan kallad köparen) som köper testningstjänsten (nedan kallad tjänsten) i Genoramas webbutik, och ägaren av Genoramas webbutik som finns på internetadressen: www.genorama.com, som är Genorama LLC, registerkod 11538292, adress Vaksali 17a, Tartu 50410, telefon: +3727307295, e-post: info@genorama.com (nedan kallad Genorama). Köparen och Genorama benämns nedan gemensamt som Parterna.

1.2. Köparen bekräftar att ha läst och samtycker till att följa Försäljningsvillkoren och behandlar dem som bindande före ingåendet av Försäljnings- och köptransaktionen för den Tjänst som tillhandahålls av Genorama. Den Köpare som inte godkänner Försäljningsvillkoren kommer inte att kunna genomföra en Försäljnings- och Köptransaktion i Genoramas Onlinebutik.

1.3. Genorama har rätt att modifiera, komplettera eller ändra Försäljningsvillkoren när som helst och av vilken anledning som helst. Alla ändringar eller tillägg till Försäljningsvillkoren finns tillgängliga på Genoramas Webbplats och ska träda i kraft omedelbart efter publiceringen av en sådan ändring eller ett sådant tillägg på Genoramas Webbplats.

1.4. Alla Köparens Personuppgifter som avslöjas under Köp- och säljtransaktionen i Genoramas Onlinebutik ska behandlas konfidentiellt.

1.5. Alla frågor som inte regleras av Försäljningsvillkoren ska regleras av Republiken Estlands rättsakter.

2. Försäljning av Tjänsterna

2.1. En Tjänst som säljs i Genoramas Onlinebutik är föremål för det pris som visas på Genoramas Webbplats.

2.2. Priset för Tjänsten anges i euro och inkluderar 20 % moms (mervärdesskatt). Om momssatsen ändras ska priset för Tjänsten justeras med förändringen i momssatsen.

2.3. Priset för Tjänsten inkluderar avgiften för postleverans av Provinsamlingskitet till Köparen och för återsändande av det Insamlade Provet till Genorama (utom i de fall som anges i avsnitt 2.5).

2.4. Om Köparen önskar erhålla Provinsamlingskitet via Itella SmartPOST paketterminal (gäller endast leveransdestinationer i Republiken Estland), ska fraktkostnaden läggas till priset för Tjänsten. Returnering av det Samlade Provet till Genorama via Itella SmartPOST paketterminal är kostnadsfri inom 14 (fjorton) dagar med samma dörrkod som för mottagandet av paketet.

2.5. Om Köparen önskar ta emot Provinsamlingskitet och returnera det Samlade Provet till Genorama på ett annat sätt än det som beskrivs på Genoramas Webbplats, ska Köparen betala för leverans och retur till det belopp som i förväg överenskommits med Genorama.

2.6. Om destinationen för att skicka Provtagningskitet är annan än Republiken Estland, ska Köparen betala för återsändandet av det Samlade Provet till Genorama.

2.7. Genorama har rätt att ändra priset för Tjänsten när som helst utan föregående meddelande. Om beställningen har gjorts före prisändringens ikraftträdande ska det pris som gäller på beställningsdagen gälla för Tjänsten.

2.8. Köparen ska betala för Tjänsten enligt gällande pris. Genorama accepterar följande betalningssätt: PayPal, kreditkort (Visa, MasterCard), banklänkar (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop; gäller endast i Republiken Estland).
Vid behandling av personuppgifter är Genorama personuppgiftsansvarig. Genorama ska vidarebefordra de uppgifter som behövs för betalningshantering till Maksekeskus Ltd som agerar som personuppgiftsbiträde.

3. Lägga en beställning, ingå avtal om försäljning och köp

3.1. Köparen kan vara en privatperson eller en juridisk person med rättskapacitet. Genom att lägga en beställning bekräftar köparen att han eller hon har rättskapacitet och/eller behörighet att genomföra transaktionen. Köparen med begränsad juridisk kapacitet (dvs. en person under 18 år), genom att acceptera försäljningsvillkoren, bekräftar att deras juridiska ombud har gett sitt samtycke till att slutföra transaktionen och använda nödvändiga medel.

3.2. Kundvagnen skapas när Köparen klickar på knappen “Beställ” bredvid Tjänsten. Att lägga till en Tjänst i varukorgen innebär ingen skyldighet att köpa Tjänsten. Innehållet i varukorgen kan ändras när som helst. Innan beställningen skickas kan Köparen ändra, lägga till eller ta bort Tjänsten och avbryta köpet.

3.3. För att göra en beställning i Genoramas Onlinebutik ska Köparen klicka på knappen “Skicka beställning” på sidan med kundvagnen. Vid beställning ska Köparen fylla i ett virtuellt formulär med personuppgifter (förnamn, efternamn, destination för provinsamlingspaketet: stad, adress, postnummer; telefonnummer, e-postadress; om det rör sig om en juridisk person, den juridiska personens företagsnamn).

3.4. Köparen är skyldig att läsa och godkänna Försäljningsvillkoren, Villkoren och Integritetspolicyn för Genorama Online Store innan beställningen bekräftas; och välja önskad betalningsmetod för att betala för beställningen.

3.5. Beställningen ska anses vara bekräftad när Köparen har betalat för den beställning som gjorts i Genorama Onlinebutik. Köparen ska erhålla en orderbekräftelse och ett betalningskvitto via e-post.

3.6. En försäljnings- och inköpstransaktion ska anses ha slutförts när en orderbekräftelse har skickats till Köparens e-postadress.

4. Behandling av order

4.1. Genorama ska leverera Provkollektionskitet till Köparen via post eller Itella SmartPOST paketterminal (förutom om destinationen för att skicka Provkollektionskitet är utanför Republiken Estland) i enlighet med Köparens val i Genoramas Onlinebutik.

4.2. Genorama ska ombesörja leverans av Provsamlingskitet till Köparen inom 3 (tre) arbetsdagar från bekräftelsen av Beställningen, såvida inte tidsfristen inte kan hållas på grund av oförutsedda omständigheter utanför Genoramas kontroll.

4.3. Om destinationen för sändning av Sample Collection Kit är utanför Republiken Estland, kommer de specifika villkoren och rutinerna för leverans av Sample Collection Kit att bero på leverantören av kurirtjänsten och kommer att ligga utanför Genoramas kontroll eller förutsägbarhet.

4.4. Genorama ska inte hållas ansvarigt för försenad eller utebliven leverans av Provkollektionskitet på grund av felaktig information som Köparen lämnat i samband med Beställningen.

4.5. Genorama ska meddela Köparen om mottagandet av Provmaterialet genom att skicka ett bekräftelsebrev till Köparens e-postadress. Genomströmningstid (TAT) för Tjänsten beskrivs på Genoramas Webbplats. TAT ska räknas från tidpunkten för mottagandet av Provmaterialet i Genoramas laboratorium.

4.6. Leveranstiden för Tjänsten kan försenas på grund av omständigheter utanför Genoramas kontroll eller förutsebarhet, inklusive tekniska fel och Force Majeure (Force Majeure, som anges i avsnitt 6.2.).

4.7. Om den tillämpliga TAT för Tjänsten överskrids på grund av tekniska fel som varar längre än 10 (tio) arbetsdagar, har Köparen rätt att dra sig ur Försäljnings- och Köptransaktionen och kräva återbetalning av betalningen för Tjänsten.

4.8. Tjänsten ska anses vara slutförd när resultaten har levererats till Köparens e-postadress.

5. Ångerrätt från försäljnings- och köptransaktionen

5.1. Köparen har rätt att annullera Beställningen innan Provmaterialet har mottagits av Genorama.

5.2. För att utöva rätten att annullera Ordern ska Köparen meddela Genorama om annulleringsbeslutet skriftligen via e-post info@genorama.com

5.3. För det fall Köparen avbeställer Beställningen efter det att provtagningskitet har skickats till Köparen, ska Genorama återbetala 75 % av betalningen för Tjänsten till Köparens bankkonto inom 14 (fjorton) kalenderdagar från det att Genorama mottog begäran om avbeställning.

5.4. Köparen har rätt att vägra ta del av resultatet av Tjänsten genom att skriftligen meddela Genorama innan resultatet skickas till Köparen. Vägran att ta del av resultatet ska inte ge Köparen rätt att kräva återbetalning av betalningen för Tjänsten.

6. Ansvar och Force Majeure

6.1. Genorama och Köparen ska vara skadeståndsskyldiga gentemot den andra Parten vid brott mot dessa Försäljningsvillkor och i den utsträckning som följer av lagstiftningen i Republiken Estland.

6.2. Genorama ska inte vara ansvarigt för någon skada för Köparen, om försening i leverans av Tjänsten beror på omständigheter utanför Genoramas kontroll eller förutsebarhet, inklusive tekniska fel och Force Majeure. Med Force Majeure avses alla oundvikliga och oförutsebara händelser som ligger utanför Genoramas rimliga kontroll. Sådana händelser ska inkludera allmänna strömavbrott, bränder, explosioner, naturkatastrofer och andra händelser som accepteras som Force Majeure i allmän internationell praxis.

7. Avgörande av tvister

7.1. Alla krav från Köparen mot Genoramas Tjänst ska skickas skriftligen till info@genorama.com.

7.2. Köparen och Genorama ska försöka lösa alla tvister relaterade till denna Köp- och Försäljningstransaktion genom förhandlingar. Om Parterna misslyckas med att lösa tvister som rör denna Köp- och försäljningstransaktion genom förhandlingar, har Köparen rätt att kontakta Europeiska unionens plattform för tvistlösning för konsumenter.