1. Müügitingimuste kehtivus ja tingimused

1.1. Käesolevad Genorama e-poe müügitingimused reguleerivad Genorama e-poes ostu teinud isiku (edaspidi Ostja) ja ostukeskkonna https://www.genorama.com omaniku, kelleks on Genorama OÜ, registrikood 11538292, tegevusaadress Vaksali 17a, Tartu 50410, tel +3727307295, e-post info@genorama.com (edaspidi Genorama) vahel Genorama e-poes testide teostamise teenuse (edaspidi Teenus) ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Genoramaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Müügitingimustega mittenõustuval Ostjal ei ole võimalik sooritada ostu-müügitehingut Genorama e-poes.

1.3. Genoramal on õigus käesolevaid Müügitingimusi muuta ja täiendada. Müügitingimuste muudatused ja täiendused on kättesaadavad Genorama kodulehel. Müügitingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Genorama kodulehel.

1.4. Kõiki Genorama e-poes ostu-müügitehingu teostamiseks kasutatavaid Ostja isiklikke andmeid käsitletakse konfidentsiaalsete andmetena.

1.5. Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

2. Teenuste müük

2.1. Genorama e-poes müüdavale Teenusele kehtib Genorama kodulehel Teenuse juures näidatud hind.

2.2. Teenuse hind on esitatud eurodes ja sisaldab käibemaksu 20%. Käibemaksu määra muutumisel korrigeeritakse Teenuse hinda käibemaksumäära muutuse võrra.

2.3. Teenuse hinnas sisaldub posti teel proovivõtmise komplekti Ostjale kättetoimetamise ja proovimaterjali Genoramale tagasisaatmise tasu (välja arvatud Punktis 2.5 kirjeldatud juhul).

2.4. Juhul kui Ostja soovib proovivõtmise komplekti kättetoimetamist Smartpost pakiautomaati, lisandub saatmiskulu Teenuse hinnale. Proovimaterjali tagasisaatmine on Ostjale tasuta, kui tagasisaatmine toimub pakiautomaadiga 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kasutades sama uksekoodi, mida paki kättesaamisel.

2.5. Juhul, kui Ostja soovib proovivõtmise komplekti kättetoimetamist ja proovimaterjali Genoramale tagasisaatmist viisil, mis erineb Genorama e-poes Teenuse juures kirjeldatud viisist, siis tasub Ostja kättetoimetamise ja tagasisaatmise eest vastavalt Genoramaga kokkulepitud summale.

2.6. Juhul, kui proovivõtmise komplekti saatmise sihtkoht asub väljaspool Eesti Vabariiki, tasub Ostja proovimaterjali Genoramale tagasisaatmise eest ise.

2.7. Genoramal on õigus e-poes müüdava Teenuse hinda igal ajal muuta. Kui tellimus on Genoramale edastatud enne hinna muutmist, kohaldatakse Teenusele tellimuse edastamise ajal kehtinud hinda.

2.8. Ostja kohustub Teenuse eest tasuma vastavalt kehtivale hinnale. Genorama e-poes on võimalik Teenuse eest tasuda kasutades järgmisi makseviise: Paypal, krediitkaart (Visa, MasterCard), pangalingid (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop). Isikuandmete vastutav töötleja on Genorama, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, kelleks on Maksekeskus AS.

3. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

3.1. Ostjaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Ostja kinnitab Müügitingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

3.2. Ostukorv luuakse hetkel, kui Ostja vajutab Teenuse juures asuval nupul „Telli“. Teenuse ostukorvi lisamine ei kohusta Teenust ostma. Ostukorvi sisu saab igal ajal kuni tellimuse vormistamiseni muuta, Teenust lisada või eemaldada ja tellimust tühistada.

3.3. Tellimuse vormistamiseks Genorama e-poes peab Ostja vajutama ostukorvi lehel asuval nupul “Vormista tellimus”. Tellimuse vormistamisel peab Ostja täitma virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, proovivõtmise komplekti saatmise sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi).

3.4. Enne tellimuse kinnitamist peab Ostja tutvuma Genorama e-poe Müügitingimustega, Testimise Sätete ja Tingimustega ning Privaatsustingimustega ja kinnitama nendega nõustumist ning valima makseviisi, mille kaudu soovitakse tellimuse eest tasuda.

3.5. Tellimus loetakse kinnitatuks kui Ostja on Genorama e-poe tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest tasunud. Ostja saab tellimuse kinnituse ja maksekinnituse e-posti aadressile.

3.6. Ostu-müügitehing loetakse sõlmituks ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile.

4. Tellimuse täitmine

4.1. Genorama saadab Ostjale proovivõtmise komplekti posti teel või Smartpost pakiautomaadiga vastavalt Ostja poolt Genorama e-poes tehtud valikule.

4.2. Genorama korraldab Ostjale proovivõtmise komplekti saatmise hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui tähtaja järgimine mingil Genoramast sõltumatul põhjusel on võimatu.

4.3. Juhul, kui Ostja poolt ostetud Teenuse proovivõtmise komplekti saatmise sihtkoht asub väljaspool Eesti Vabariiki, sõltuvad proovivõtmise komplekti kättetoimetamise täpsemad tingimused rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

4.4. Genorama ei vastuta proovivõtmise komplekti kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.5. Genorama teavitab Ostjat proovimaterjali kättesaamisest kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile. Teenuse teostamiseks kuluv aeg on kirjeldatud Genorama kodulehel Teenuse juures, aega arvestatakse proovimaterjali Genorama laborisse jõudmisest.

4.6. Teenuse teostamise tähtaja järgimine võib viibida asjaolude tõttu, mida Genorama ei saa mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh tehnilised probleemid ja vääramatu jõud (vt. Punkt 6.2. vääramatu jõud).

4.7. Teenuse teostamise tähtaja ületamine tehniliste probleemide tõttu rohkem kui 10 (kümme) tööpäeva annab Ostjale õiguse ostu-müügitehingust taganeda ja nõuda tagasi Teenuse eest tasutud summa.

4.8. Teenuse teostamine loetakse lõpetatuks, kui tulemus on Ostja e-posti aadressile saadetud.

5. Ostu-müügitehingust taganemine

5.1. Ostjal on õigus Teenuse tellimus tühistada enne proovimaterjali jõudmist Genoramasse.

5.2. Teenuse tellimuse tühistamiseks saadab Ostja tühistamise avalduse kirjalikult Genorama e-posti aadressile info@genorama.com

5.3. Juhul, kui Ostja tühistab tellimuse ajal, mil proovivõtmise komplektid on Ostjale välja saadetud, tagastab Genorama Ostjale 75% Teenuse maksumusest Ostja poolt märgitud pangakontole 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates tühistamise avalduse jõudmisest Genoramasse.

5.4. Ostjal on õigus loobuda tulemuste teadasaamisest, teatades sellest Genoramale kirjalikult enne tulemuste väljastamist. Tulemuste teadasaamisest loobumine ei anna Ostjale õigust nõuda tagasi Teenuse eest tasutud summat.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Genorama vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Genorama ees teisele poolele Müügitingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Genorama ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest, kui Teenuse teostamine viibib asjaolude tõttu, mida Genorama ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh tehnilised probleemid ja vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loetakse igat juhtumit, mille üle puudub Genoramal kontroll või mida pole võimalik ette näha nagu üldised elektrikatkestused, tulekahju, plahvatused, loodusõnnetused või muud rahvusvaheliselt tunnustatud tahtest sõltumatud asjaolud, mis mõjutavad Teenuse teostamist.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Kui Ostjal on Genorama Teenuse osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@genorama.com.

7.2. Kõik ostu-müügitehingust tulenevad või sellega seotud vaidlused Ostja ja Genorama vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Ostja ja Genorama ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.